LICEUM DZDZ Terra Nova


REGULAMIN REKRUTACJI
do LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DZDZ TERRA NOVA we Wrocławiu
na rok szkolny 2023/2024
Podstawa prawna:
§1
Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego DZDZ TERRA NOVA we Wrocławiu przeprowadzana jest w oparciu o Statut Szkoły.
 
§2
O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego DZDZ TERRA NOVA ubiegać się mogą uczniowie szkół podstawowych, którzy w bieżącym roku szkolnym 2022/2023 uzyskają świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej*, a także uczniowie z zagranicy w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.
Informacje ogólne:
§3
1. Kandydat/-ka składa wniosek o przyjęcie za pośrednictwem strony internetowej szkoły i oczekuje na informację zwrotną dotyczącą następnych kroków rekrutacji.
2. W roku szkolnym 2023/2024 planowany jest nabór do klas pierwszych o profilach:
- Klasa przedsiębiorczości;
- Klasa prawnicza;
Szkoła zastrzega sobie prawo do uruchomienia tylko wybranych profilów z największą liczbą kandydatów.
3. W klasie pierwszej Liceum realizowane są wszystkie przedmioty obowiązkowe zgodnie z podstawą programową dla liceum ogólnokształcącego i ramowym planem nauczania.
4. W szkole może być także realizowana nauka języka ukraińskiego zgodnie z prawem oświatowym oraz ustawą z 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (Dz. U. z 2017r. poz. 832);
5. Szkoła może utworzyć oddziały przygotowawcze, o których mowa w art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.)
6. W przypadku większej liczby kandydatów na jedno miejsce szkoła może przeprowadzić dodatkowy egzamin wstępny.
7. Wymaganymi przez szkołę dokumentami są:
a) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z oryginałem  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty**,
b) w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi  schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej,
c) karta informacyjna – wniosek o przyjęcie,
d) karta zdrowia***,
e) 2 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie wraz z datą  urodzenia).
Punktacja i szczegółowe zasady rekrutacji
§4
1. Listę kandydatów przyjętych do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego DZDZ TERRA NOVA ustala się w oparciu o:
a) wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia kl. VII (średnia wszystkich ocen bez  przedmiotów: religia i etyka), ze szczególnym uwzględnieniem wyników uzyskanych  z przedmiotów ścisłych,
b) końcową ocenę z zachowania otrzymaną w kl. VII,
c) inne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, wolontariat
2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są poza kolejnością w ramach wolnej liczby miejsc rekrutacyjnych.
Przyjęcie do szkoły i ogłoszenie wyników rekrutacji
§5
1. Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego DZDZ TERRA NOVA odbywa się w dniach 25 marca – 31 maja 2023r., a wyniki rekrutacyjne zostaną ogłoszone w dniu 16 czerwca 2023r.
2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego DZDZ TERRA NOVA zobowiązany jest do postępowania zgodnie z poniższym harmonogramem:
a) Od dnia 25.03.2023 do 31.05.2023 kandydat zobowiązany jest wypełnić i wysłać wniosek o przyjęcie do szkoły zamieszczony na stronie https://www.liceum-dzdz.pl/start-.php W imieniu ucznia Rodzic lub Prawny Opiekun podpisuje umowę o kształcenie i wpłaca 300zł wpisowego.
b) W dniach od 25 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023r. uczeń zobowiązany jest dostarczyć:
- Oryginał świadectwa ukończenia klasy ósmej Szkoły Podstawowej
- Kartę zdrowia
- 2 zdjęcia legitymacyjne
- Orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub poradni specjalistycznej w przypadku uczniów z wadami wzroku, słuchu, narządów ruchu lub innymi schorzeniami
f) W dniach od 9 lipca do 15 lipca 2023r. uczeń zobowiązany jest dostarczyć
    zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
g) Od 16.06.2023 w przypadku wolnych miejsc zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.
h) Z początkiem września uczeń rozpoczyna naukę.
i) W przypadku rezygnacji z nauki wpisowe nie będzie zwracane.
3. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły w formie pisemnej złożone w sekretariacie szkoły w dniu ogłoszenia listy osób przyjętych, czyli w dniu 16.06.2023  Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 7 dni.
4. Po terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 w przypadku wolnych miejsc możliwa będzie rekrutacja uzupełniająca.
Adnotacje dla cudzoziemców rozpoczynających naukę w Liceum na podstawie świadectwa wydanego przez niepolski system oświaty:
Uczniowie szkół podstawowych, którzy w bieżącym roku akademickim 2022/2023 otrzymają świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej -  należy to interpretować w następujący sposób: uczniowie ósmej klasy spoza Polski, jeśli ósma klasa nie jest ukończeniem szkoły podstawowej, a także uczniowie klas ósmej lub dziewiątej, gdy są one klasami ukończenia szkoły podstawowej.

Oryginał świadectwa ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej wraz z oryginalnymi wynikami egzaminu ósmej klasy - należy to interpretować następująco: uczniowie ósmej klasy z zagranicy (jeżeli ósma klasa nie jest klasą ukończenia szkoły podstawowej) dostarczają arkusz ocen lub inny dokument potwierdzający zaliczenie klasy ósmej oraz wyniki egzaminów. Uczniowie klas ósmej lub dziewiątej, w przypadku, gdy są to klasy kończące edukację w szkole podstawowej, dostarczają świadectwo, wyniki egzaminów końcowych lub inny dokument świadczący o uzyskaniu wykształcenia niepełnego podstawowego lub niepełnego średniego, trwającego co najmniej osiem lat, począwszy od pierwszej klasy. Dodatkowo należy dołączyć oryginalne tłumaczenie powyższego dokumentu na język polski, poświadczone przez tłumacza przysięgłego języka polskiego.

Kartę medyczną  należy rozumieć jako zaświadczenie lekarskie wydane w kraju kandydata, zawierające wszystkie szczepienia. Dokument przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego języka polskiego.

Świadectwo ukończenia VII klasy szkoły podstawowej należy interpretować jako świadectwo lub inny dokument potwierdzający ukończenie siódmej klasy wraz z wynikami egzaminów, przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego języka polskiego.
Wersje do pobrania
ADRESY
Przedmiejska 6-10
54-203 Wrocław
lub
Aleja Wiśniowa 81
53-126 Wrocław
SOCIAL MEDIA