LICEUM DZDZ Terra Nova


Punktacja i szczegółowe zasady rekrutacji
Punktacja i szczegółowe zasady rekrutacji
§4
1. Listę kandydatów przyjętych do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego DZDZ TERRA NOVA ustala się w oparciu o:
a) wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia kl. VII (średnia wszystkich ocen bez  przedmiotów: religia i etyka), ze szczególnym uwzględnieniem wyników uzyskanych  z przedmiotów ścisłych,
b) końcową ocenę z zachowania otrzymaną w kl. VII,
c) inne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, wolontariat

2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są poza kolejnością w ramach wolnej liczby miejsc rekrutacyjnych.
Wersje do pobrania
ADRESY
Przedmiejska 6-10
54-203 Wrocław
lub
Aleja Wiśniowa 81
53-126 Wrocław
SOCIAL MEDIA